Temat konferencji:

"Instalacje i urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem"

Kierownictwo merytoryczne:
prof. dr hab. inż. Jerzy K. Frączek
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Z udziałem przedstawicieli:
bullet INSTYTUTU AUTOMATYKI 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
bulletGŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA 
KOPALNIA DOŚWIADCZALNA “BARBARA”
bulletKOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ 
BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ
bulletWYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
bulletWYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI 
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Termin konferencji:

 7-8 października 2003 roku

Miejsce:

HOTEL 500

ul. Poznańska 139

TARNOWO PODGÓRNE k/Poznania

Organizator:
ENERGO-EKO-TECH Barbara Błochowiak

Szanowni Państwo!

Instalacje i urządzenia elektryczne przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, od dnia 1 lipca 2003 r. są obligatoryjnie oceniane w krajach Unii Europejskiej stosownie do dyrektywy nowego podejścia ATEX 100A. Instytucje normalizacyjne Unii Europejskiej CEN i CENELEC, w okresie poprzedzającym obligatoryjne wejście do stosowania dyrektywy ATEX 100A, podjęły szeroko zakrojony program opracowania norm zharmonizowanych z dyrektywą. Są one niezbędne dla zapewnienia spełnienia technicznych wymagań zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. To obszerny program, zważywszy, że dyrektywa ATEX 100A obejmuje atmosfery zawierające wybuchowe gazy, pary, mgły i pyły.

Przewidywane przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. stanowi istotny powód do zadania pytania: 
Jaki jest stan gotowości prawnej, organizacyjnej i technicznej w Polsce warunkujący oficjalne wprowadzenie do stosowania dyrektywy ATEX 100A oraz umożliwiający w warunkach krajowych uzyskiwanie oznakowania C ? 
Zasady wprowadzania do stosowania w Polsce dyrektywy ATEX 100A było tematem przewodnim ubiegłorocznej konferencji. Niniejsza konferencja pozwoli na omówienie aktualnego stanu prawnego, przyczyn koniecznych zmian niektórych ustaw. Ważne znaczenie mają zmiany ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw. Szczególnie jednak istotne jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które stanowi prawne wprowadzenie do stosowania w Polsce dyrektywy ATEX 100A. Rodzą się pytania:

- Jaki jest stan wprowadzenia do polskiego prawodawstwa dyrektyw towarzyszących dyrektywie ATEX 100A ? 

- Jak spełnić wymogi niezawodnościowe i bezpieczeństwa urządzeń i oprogramowania w urządzeniach i systemach przeciwwybuchowych?

 - Jak traktować urządzenia posiadające atesty stosownie do dotychczasowego systemu prawnego? 
Poznanie podstawowych reguł związanych ze spełnianiem wymagań dyrektywy ATEX 100A w warunkach krajowych, tuż przed i w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to główne przesłanie niniejszej konferencji!

Jesteśmy przekonani, że problematyka poruszana w trakcie zajęć będzie użyteczna nie tylko w Państwa działalności zawodowej ale także dla tych z Państwa, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych (za dodatkową opłatą) zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym w zakresie:

dozoru

eksploatacji

Uczestnicy, którzy przystąpią do egzaminu na wybraną przez siebie grupę kwalifikacyjną i uzyskają wynik pozytywny, otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne.

Egzamin przeprowadzony będzie przez komisję Stowarzyszenia Oszczędnego Użytkowania Energii w Poznaniu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 18.09.2003 r.

Osobom tym zostanie przesłany odwrotnie do wypełnienia "Wniosek 1" wraz z tematyką egzaminu (można go również pobrać z Sieci i przesłać wraz z karta zgłoszenia).

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Energo-Eko-Tech gorąco Państwa zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej, ponieważ żadna publikacja nie zastąpi żywego słowa i bezpośredniego kontaktu z jej autorem. 

Barbara Błochowiak

Szczegółowych informacji dotyczących Konferencji udziela sekretariat :

tel/fax (61) 868-50-24, tel. (61) 868-98-76

Konferencja przeznaczona jest dla:

bullet

służb technicznych zakładów energetycznych,

bullet

służb energetycznych i elektrotechnicznych przedsiębiorstw 
i zakładów szeroko pojętego przemysłu,

bullet

służb elektroenergetycznych przedsiębiorstw wodociągów 
i kanalizacji,

bullet

służb elektroenergetycznych przedsiębiorstw energetyki cieplnej,

bullet

służb energetycznych przemysłu gazowniczego, 
petrochemicznego i wydobywczego,

bullet

służb BHP i P.Poż. przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych,

bullet

wykonawców robót i usług elektrycznych,

bullet

inspektorów nadzoru budowlanego i inspektorów pracy,

bullet

firm projektowych i wykonawczych urządzeń i instalacji elektrycznych,

bullet

zespołów pomiarowo - rozruchowych,

bullet

producentów i dystrybutorów wyrobów elektrotechnicznych.

W ramach konferencji możliwa jest promocja firm w następujących kategoriach:

bullet

wygłoszenie referatu,

bullet

wygłoszenie referatu z zamieszczeniem w materiałach konferencyjnych, 

bullet

zamieszczenie oferty handlowej w skrypcie konferencyjnym,

bullet

wystawa firmowa.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji technicznej, zgodnie z wymogami Rozp. Min. Edukacji Narodowej oraz Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12.10.1993 r. (Dz. U. nr 103 poz. 472)

 

Program konfernecji:

1. Dostosowanie systemu prawnego w Polsce dla umożliwienia wprowadzenia do stosowania dyrektywy ATEX 100A

dyrektywa ATEX 100A w Unii Europejskiej - obszar zastosowania i jej charakterystyka, akty prawne polskie związane z wprowadzeniem do stosowania dyrektywy ATEX 100A, organizacja instytucjonalna w Polsce, stan normalizacji zharmonizowanej, dyrektywa ATEX 100A w Polsce do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej - omówienie ogólne, dyrektywy, normy i przewodniki związane ze stosowaniem dyrektywy ATEX 100A.
2. Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem

dyrektywy nakazujące wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem, normy EN dotyczące zasad wyznaczania stref zagrożonych wybuchem, normy krajowe i RMSWiA, odpowiedzialność prawna, przewidywania w zakresie rozszerzenia ustawodawstwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, protokół zakwalifikowania pomieszczeń - odpowiedzialność.
3. Bezpieczeństwo funkcjonalne w świetle wymagań niezawodnościowych dyrektywy ATEX 100A

bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów wiążących się z bezpieczeństwem, wymagania dotyczące urządzeń, wymagania dotyczące oprogramowania, przykłady metod określania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, normy EN z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego (wg serii norm IEC 61508), stan normowania w Polsce.

4. Konsekwencje pełnego wprowadzenia do stosowania w Polsce wymogów
dyrektywy ATEX 100A omówienie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzającego do stosowania w Polsce dyrektywę ATEX 100A, zakres obowiązywania dyrektywy ATEX 100A w Polsce do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, wnioski praktyczne wynikające z kolejnej zmiany ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw, komentarze praktyczne w związku z dostosowaniem przepisów i norm do wymagań Unii Europejskiej, eksploatacja istniejących urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem w świetle zmieniających się przepisów i norm, kto powinien opracować zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem w świetle obowiązujących przepisów?, prace kontrolno-pomiarowe (eksploatacyjne) w strefach zagrożonych wybuchem, kontrola, obsługa i konserwacja urządzeń w wykonaniu Ex.
5. Pomieszczenia i instalacje zagrożone wybuchem pyłów 
zagadnienia mieszanin pyłowych w ujęciu dyrektywy ATEX 100A, normy zharmonizowane EN i PN-EN dotyczące wybuchów pyłów, skuteczność usuwania pyłów z pomieszczeń, charakterystyka wybuchowości mieszanin pyłowo-powietrznych, charakterystyka wybuchowości mieszanin hybrydowych, źródła zapłonu mieszanin pyłowych i możliwości ich likwidacji, systemy zabezpieczające przed wybuchem pyłów, systemy ochronne.
6. Elektryczność statyczna jako źródło zapłonu oraz zagrożenia bezpośredniego dla człowieka
źródła zagrożeń elektrostatycznych, ochrona przed oddziaływaniem elektryczności statycznej, stosowane ochrony, pomiary skuteczności ochrony, stan normowania w Unii Europejskiej i w Polsce, stan w zakresie opracowania odpowiedniej dyrektywy.
7. Ochrona przepięciowa w strefach zagrożonych wybuchem w świetle wymogów przepisów Unii Europejskiej
wymogi prawne ochrony przepięciowej (dyrektywy, Normy: IEC, EN i PN-EN), sytuacja prawna w stosunku do instalacji eksploatowanych w chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, powstawanie przepięć, zagrożenie wybuchowe od przepięć, wymogi dla osprzętu i urządzeń elektrycznych zależnie od strefy wybuchowości, typowe przykłady ochrony przepięciowej:stacje gazowe (przepływy gazów), stacje paliw (przepływy cieczy),akumulatorownie itp. 


Konferencję będą prowadzili wykładowcy mający ogromne doświadczenie praktyczne i uczestniczący w pracach normalizacyjnych. 

 

Ref.1 - Prof. dr hab. inż. Jerzy Frączek 

Instytut Automatyki - Politechnika Śląska 
Ref.2 - St. bryg. mgr inż. Marek Podgórski 

Komenda Główna PSP - Warszawa, - Biuro Rozpoznawania Zagrożeń 
Ref.3 - Dr inż. Kazimierz Kosmowski 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki - Politechnika Gdańska,

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Ref.4 - Mgr inż. Wojciech Kwiatkowski

Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna „Barbara” - Mikołów 
Ref.5 - Dr inż. Jan Śliż

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” - Mikołów
Ref.6 - Prof. dr hab. inż. Kazimierz. Cywiński, dr inż. Piotr Barmuta

Wydział Elektryczny - Politechnika Białostocka 
Ref.7 - Dr hab. inż. prof. P.B. Andrzej Sowa

Wydział Elektryczny - Politechnika Białostocka

 

Informacje organizacyjne:

1. Termin konferencji: 7-8 października 2003 roku

2. Miejsce:

HOTEL 500

ul. Poznańska 139,

62-080 Tarnowo Podgórne k/Poznania

3. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:

770 zł - bez noclegu, 845 zł - 1 nocleg, 920 zł - 2 noclegi. 

Ceny obejmują:

- zakwaterowanie - pokoje 2 - osobowe, (1-osobowy za dopłatą - 60 zł)

- wyżywienie,

- uroczystą kolację,

- materiały konferencyjne (traktowane na prawach rękopisu bez prawa powielania)

- zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji,

- koszty organizacyjne.

 

4. Dojazd autobusem/mikrobusem firmowym z napisem: 

ENERGO-EKO-TECH z Dworca Głównego w Poznaniu w następujących godzinach:

- dnia 6.10.2003 r. - 1840, 2115, 2315

- dnia 7.10.2003 r. - 600, 800

Możliwy jest również dojazd autobusem miejskim nr 01 z Poznań - Ogrody, ul. Nowina (przy cmentarzu).

5.Uczestników, którzy przyjadą własnym pojazdem informujemy, że na terenie hotelu dostępny jest parking samochodowy strzeżony (bezpłatny).

6. Zgłoszenia prosimy kierować faxem lub drogą pocztową na adres:

 

Przedsiębiorstwo ENERGO - EKO - TECH

ul. Jawornicka 8, 60-161 Poznań

tel/fax (61) 868-50-24, tel 868-98-76

 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Rozkład zajęć:
Dzień pierwszy:
900  -  1000  -  śniadanie
1000  -  1400  -  zajęcia
14 00  -  1500  -  obiad
15 00  - 

1900

 -  zajęcia
2000  - 

...

 -  spotkanie towarzyskie

Dzień drugi:

800  -  900  -  śniadanie
900  -  1400  -  zajęcia
1400  -  1500  -  obiad
1500  - 

...

 -  zakończenie
Dnia 7 października przewidziane jest spotkanie koleżeńskie przy uroczystej kolacji, podczas której w kameralnej atmosferze możliwa będzie szeroka wymiana poglądów i doświadczeń, odnowienie lub nawiązanie nowych kontaktów zawodowych w gronie osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

 

  

horizontal rule